Istoricul de artã este în egalã mãsurã un depozitar ºi un creator de memorie culturalã. El dã ordine ºi coerenþã vastei producþii artistice pe care o moºtenim. În accepþiunea ei clasicã, istoria artei are menirea sã reliefeze particularitãþile ºcolilor, curentelor, tendinþelor dintr-un anume timp ºi loc, sã identifice filiaþiile ºi sã marcheze rupturile, sã contextualizeze creaþia esteticã. Dar aceastã operaþie nu este niciodatã neutrã; interogarea trecutului atrage dupã sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artã remodeleazã obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupãrile contemporane. Arta epocilor revolute alcãtuieºte un peisaj cãruia o privire proaspãtã îi poate schimba conturul. De la o perioadã la alta preferinþele ºi ierarhiile se modificã, iar istoricul este parte activã în acest proces. El scoate la luminã tradiþii uitate, reevalueazã canoanele ºi, nu mai puþin, îºi îmbogãþeºte instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semioticã, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegezã.  Arta trecutului nu înceteazã sã ni se adreseze, iar istoria ei  naraþiune ºi analizã, reconstituire ºi decriptare  îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care ºi-au asumat-o ºi membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veþi descoperi preocupãrile unor oameni pentru care arta este deopotrivã pasiune ºi obiect de studiu. Vã urãm bun venit!


ANUNȚURI

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” scoate la concurs urmãtorul post contractual de execuție: inspector de specialitate gradul IA, cu normã întreagã și contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã, în cadrul compartimentului Contabilitate - administrativ. Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs, condițiile generale și specifice de ocupare a postului, calendarul, tematica și bibliografia concursului pot fi consultate aici


 

Linkuri:
 
Evenimente 
 
Biblioteca IIA - Catalog online

 

 Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei
: